Domů » Zákony, vyhlášky, normy » Pravidla a předpisy 2011

Pravidla a předpisy 2011

Seznam platných právních předpisů platných v resortu životního prostředí ke dni 1. ledna 2011

A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ

Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. 17/1992 Sb.
Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené
ve Sbírce zákonů pod číslem 6/2010 Sb.) 123/1998 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí 103/2010 Sb.

B. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY

Ochrana vod

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 180/2008 Sb., zákona 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2010 Sb.) 254/2001 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb.,zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. 274/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 137/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb. 428/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., vyhlášky č. 620/2004 Sb. a vyhlášky č. 40/2008 Sb. 432/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky 267/2005 Sb. 470/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 20/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 236/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb. 293/2002 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. 590/2002 Sb.
Vyhláška o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb., vyhlášky č. 7/2007 Sb. a vyhlášky č. 40/2008 Sb. 7/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. a vyhlášky č. 152/2008 Sb. 159/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 125/2004 Sb.
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání údajů do informačních systémů veřejné správy 391/2004 Sb.
Vyhláška o plánování v oblasti vod 142/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 450/2005 Sb.
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky 23/2007 Sb.
Vyhláška o oblastech povodí 393/2010 Sb.

Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (ú.z.pod. č. 439/1992 Sb s působností pro ČR) a ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona 281/2009 Sb. 44/1988 Sb.

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. (ú.z. pro ČR vyhlášeno pod č. 440/1992 Sb.), zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/20020 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona 3/2005 Sb, zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb. 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. (ú. z. pod č. 66/2001 Sb.), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. 62/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb. 104/1988 Sb.
Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 331/2002 Sb. 415/1991 Sb.
Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb. 172/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb. 172/1992 Sb. Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb. 175/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb. 363/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových územích 364/1992 Sb.
Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. 435/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů 497/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 426/2001 Sb. a vyhlášky č. 63/2005 Sb. 617/1992 Sb.
Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhlášky 298/2005 Sb. 15/1995 Sb.
Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění ČBÚ č. 32/2000 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 592/2004 Sb. 52/1997 Sb.
Vyhláška MŽP o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 206/2001 Sb.
Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb. 282/2001 Sb.
Vyhláška o geologické dokumentaci 368/2004 Sb.
Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 18/2009 Sb. 369/2004 Sb.

Metodické pokyny, návody a sdělení

Pokyn náměstka ministra sekce a ředitele sekce 600 Ministerstva životního prostředí k vedení Jednotné evidence speleologických objektů (JESO) Věstník MŽP č. 2/2009
Sdělení odboru 660 – geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (úplný seznam - stav k 30. 6. 2003) na základě § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb. Věstník MŽP č. 9/2003

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace